Croeso

Croeso i wefan Ardal Weinidogaeth Aberystwyth.

English >

Pwy ydym ni?

Cymuned o bum eglwys Anglicanaidd ym mro Aberystwyth ydym ni. Amrywir ein heglwysi yn fawr o ran maint a thraddodiad, ond maent oll yn rhannu'r un amcan: i ddathlu a rhannu'r newyddion da am Iesu Grist.


Gwasanaethau

Newyddion

Eglwysi

Rhoi


Gwasanaethau

Dyma fanylion gwasanaethau Cymraeg ein hardal weinidogaeth, ynghyd â manylion ein Gwasanaeth Unedig ar-lein.

Gwasanaethau yn adeilad Eglwys y Santes Fair

Bwriadir cynnal gwasanaeth yn adeilad Eglwys y Santes Fair ar y dyddiadau isod.

22 Tachwedd, 9:45yb - Cymun Bendigaid

13 Rhagfyr, 9:45yb - Mawl y Bore

25 Rhagfyr, 9:45yb - Cymun y Nadolig

Mae gofod yn gyfyngedig felly rhaid archebu tocyn o flaen llaw. Gallwch wneud hyn ar ChurchSuite, neu drwy e-bostio swyddfa@stmikes.net, neu ffonio 01970 617184.

Gwasanaethau ar-lein Eglwys y Santes Fair

Mae Eglwys y Santes Fair yn cynnal gwasanaeth Hwyrol Weddi ar Zoom am 5yh bob nos Sul. Ewch i Eglwys Fair Ar-lein am fanylion ar sut i ymuno.

Gwasanaeth Unedig AWA

Rydym bellach yn darlledu gwasanaeth unedig bob dydd Sul am 11yb. Gallwch ymuno'n fyw neu ei wylio ar ôl iddo gael ei ddarlledu. Dewch yn ôl i'r dudalen hon ddydd Sul nesaf ar gyfer manylion y gwasanaeth nesaf.

• Gwasanaeth Unedig AWA: 25 Hydref, 2020 - YouTube

Gwasanaeth Unedig AWA: 25 Hydref, 2020 - Facebook


Newyddion

Y newyddion diweddaraf o'n hardal weinidogaeth.

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

Byddwn yn cynnal ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar yr 2il o Dachwedd am 7yh ar Zoom. Cysylltwch â swyddfa@stmikes.net am y manylion mewngofnodi.

Gweddïo yn y Deyrnas

Ymunwch â ni am gyfnod byr o weddi am 8 o'r gloch bob bore a nos, o'r 3ydd i'r 29ain o Dachwedd. Bydd yn gyfle i ddiolch gyda’n gilydd, dirnad ewyllys Duw ar ein cyfer, a gweddïo dros y rhai mewn angen.

Mwy o fanylion

Mynychu'r cwrdd boreol

Mynychu'r cwrdd hwyrol

Côr Nadolig

Fe'ch gwahoddir i fod yn rhan o Gôr Nadolig rhithiol AWA. Anfonwch recordiad o'ch hun yn canu pennill olaf Hark! The Herald Angels Sing atom ynghyd â llun ohonoch. Bwriadir darlledu'r garol yn ein gwasanaeth carolau eleni. Cysylltwch â swyddfa@stmikes.net am y trac cyfeiliant a manylion pellach.

Noson y Cwis Mawr

Nos Sadwrn y 14eg o Dachwedd am 7:30yh, bydd eglwysi ledled y DU yn ymuno gyda'i gilydd i gynnal Noson y Cwis Mawr i gefnogi elusen Tearfund. Bydd ein hardal weinidogaeth yn ymuno â nhw! Cysylltwch â sion.meredith1@btinternet.com os oes gennych chi ddiddordeb mewn cymryd rhan. Bydd y cwis yn ddwyieithog, a bydd yn cael ei gynnal ar Zoom.


Eglwysi

Dilynwch y dolenni isod am y newyddion diweddaraf o'n heglwysi.

Eglwys y Santes Fair

Eglwys Llanychaearn

Eglwys y Santes Anne

Eglwys Sant Mihangel

Eglwys y Drindod Sanctaidd


Rhoi

Mae modd i chi gefnogi ein gweinidogaeth yn ariannol trwy ddilyn y dolenni isod. Rydym yn gwerthfawrogi pob cyfraniad.

Tithe.ly - cliciwch ar y ddewislen "give to" i ddewis eglwys o'r rhestr

Rhoi yn Syth

 


 

Welcome

Welcome to the website of Aberystwyth Ministry Area.

Cymraeg >

Who are we?

We are a community of five Anglican churches in the Aberystwyth area. Our churches vary greatly in size and tradition, but they all share the same objective: to celebrate and share the good news of Jesus Christ.


Services

News

Churches

Giving


Services

Join us for services online and in our buildings.

Services in our buildings

We hope to hold services in our buildings on the dates outlined below.

15 November, 9:45am - St. Anne's Church

15 November, 11am - Holy Trinity Church

22 November, 9:45am - Eglwys y Santes Fair

29 November, 9:45am - St. Anne's Church

6 December, 11am - Holy Trinity Church

13 December, 9:45am - St. Anne's Church

13 December, 9:45am - Eglwys y Santes Fair

20 December, 11am - Holy Trinity Church

25 December, 9:45am - Eglwys y Santes Fair

Spaces are limited so it is essential to book in advance. You can do this on ChurchSuite, or by e-mailing office@stmikes.net, or phoning 01970 617184.

AMA United Service

We are now broadcasting an online united service every Sunday at 11am. You can join us live, or choose to watch later. Please check back next Sunday morning for the links to the next service.

• AMA United Service: 25 October, 2020 - YouTube

AMA United Service: 25 October, 2020 - Facebook

Hwyrol Weddi

Eglwys y Santes Fair are holding a service of Hwyrol Weddi every Sunday at 5pm on Zoom. Please visit Eglwys Fair Ar-lein for more information. A very warm welcome to Welsh speakers of all abilities.

The Six

St. Michael's Church are holding an evening service every Sunday night at 6pm on YouTube and Facebook. Please visit #StMikesOnline for more details.

Morning Prayer

St. Michael's Church are holding a short service of Morning Prayer every Tuesday at 9:15am on Facebook. Please visit #StMikesOnline for more details.

Wednesday Communion

St. Michael's Church are also holding a Communion service on Zoom at 10:30am on select Wednesdays. Please visit #StMikesOnline for more details.

Traditional Morning Prayer

Holy Trinity Church are holding a traditional service of Morning Prayer every Thursday at 9:15am on Facebook. Please visit Holy Trinity's Facebook page to join the service.


News

The latest news from our ministry area.

Annual General Meeting

We will be holding our Annual General Meeting on the 2nd of November at 7pm on Zoom. Please contact office@stmikes.net for the login details.

Praying in the Kingdom

Join us for a short period of prayer at 8 o'clock every morning and night, from the 3rd to the 29th of November. It will be an opportunity to give thanks together, seek God's will for us together, and pray for those in need.

More details

Attend the morning meeting

Attend the evening meeting

Christmas Choir

We'd love for you to be a part of our virtual Christmas Choir by sending us a recording of yourself singing the last verse of Hark! The Herald Angels Sing, along with a photo of yourself. The carol will form part of this year's carol service. Please contact office@stmikes.net for the backing track and further details.


Churches

Follow the links below for the latest news from our churches.

Eglwys y Santes Fair

Eglwys Llanychaearn

St. Anne's Church

St. Michael's Church

Holy Trinity Church


Giving

Please consider giving financially to support the ministry of our churches. Every contribution is much valued.

Tithe.ly - click the "give to" menu to choose a church from the list

Gift Direct