Croeso

Croeso i wefan Ardal Weinidogaeth Aberystwyth.

English >

Gwasanaethau yn ein hadeiladau - 13/01/2021

• Eglwys y Santes Fair: Yn bwriadu cynnal gwasanaethau o fis Mawrth.

• Eglwys y Drindod: Yn cynnal gwasanaeth wythnosol ar hyn o bryd.

• Eglwys Llanychaearn: Yn cynnal gwasanaeth wythnosol ar hyn o bryd.

• Eglwys y Santes Anne: Yn bwriadu cynnal gwasanaethau o fis Mawrth.*

• Eglwys Sant Mihangel: Yn bwriadu cynnal gwasanaethau o fis Mawrth.*

*Bydd angen archebu lle o flaen llaw (gweler isod am fwy o fanylion).

Pwy ydym ni?

Cymuned o bum eglwys Anglicanaidd ym mro Aberystwyth ydym ni. Amrywir ein heglwysi yn fawr o ran maint a thraddodiad, ond maent oll yn rhannu'r un amcan: i ddathlu a rhannu'r newyddion da am Iesu Grist.


Gwasanaethau

Eglwysi

Rhoi


Gwasanaethau

Dyma fanylion gwasanaethau Cymraeg ein hardal weinidogaeth, ynghyd â manylion ein Gwasanaeth Unedig ar-lein.

Gwasanaeth Unedig Aberystwyth - 24ain o Ionawr, 6yh

Nos Sul yma bydd eglwysi a chapeli'r dre yn uno gyda'i gilydd ar Zoom am wasanaeth arbennig i nodi'r Wythnos Weddi am Undeb Cristnogol.

Ymuno â’r gwasanaeth

Os na allwch chi ymuno ar-lein, gallech chi ymuno ar y ffôn ar 0203 051 2874, gan ddefnyddio'r cod cwrdd 819 1270 0459, wedyn gwasgu'r allwedd '#'. Cofiwch y bydd cost i’r alwad, a fydd yn amrywio fesul cwmni.

Gwasanaethau yn adeilad Eglwys y Santes Fair

Bwriadwn gynnal gwasanaeth boreol (9:45yb) yn wythnosol yn adeilad Eglwys y Santes Fair o’r 7fed o Fawrth. Ni fydd angen archebu lle o flaen llaw.

Gwasanaethau ar-lein Eglwys y Santes Fair

Mae Eglwys y Santes Fair yn cynnal gwasanaeth Hwyrol Weddi ar Zoom am 5yh bob nos Sul. Ewch i Eglwys Fair Ar-lein am fanylion ar sut i ymuno.

Gwasanaeth Unedig AWA

Rydym bellach yn darlledu gwasanaeth unedig bob dydd Sul am 11yb. Gallwch ymuno'n fyw neu ei wylio ar ôl iddo gael ei ddarlledu.

• Gwylio ar YouTube

Gwylio ar Facebook


Eglwysi

Dilynwch y dolenni isod am y newyddion diweddaraf o'n heglwysi.

Eglwys y Santes Fair

Eglwys Llanychaearn

Eglwys y Santes Anne

Eglwys Sant Mihangel

Eglwys y Drindod Sanctaidd


Rhoi

Mae modd i chi gefnogi ein gweinidogaeth yn ariannol trwy ddilyn y dolenni isod. Rydym yn gwerthfawrogi pob cyfraniad.

Tithe.ly - cliciwch ar y ddewislen "give to" i ddewis eglwys o'r rhestr

Rhoi yn Syth

 


 

Welcome

Welcome to the website of Aberystwyth Ministry Area.

Cymraeg >

Services in our buildings - 13/01/2021

• Eglwys y Santes Fair: Intending to hold services from March.

• Holy Trinity Church: Currently holding weekly services.

• Eglwys Llanychaearn: Currently holding weekly services.

• St. Anne's Church: Intending to hold services from March.*

• St. Michael's Church: Intending to hold services from March.*

*Booking will be essential (please see below for more details).

Who are we?

We are a community of five Anglican churches in the Aberystwyth area. Our churches vary greatly in size and tradition, but they all share the same objective: to celebrate and share the good news of Jesus Christ.


Services

Churches

Giving


Services

Join us for services online and in our buildings.

Aberystwyth United Service - 24th of January, 6pm

This Sunday the town's churches and chapels will unite on Zoom for a special service to mark the Week of Prayer for Christian Unity.

Join the service

If you can't join online, you could join over the phone on 0203 051 2874, using the meet code 819 1270 0459, then pressing the '#' key. Remember there will be a cost to the call, which will vary by company.

AMA United Service

We are now broadcasting an online united service every Sunday at 11am. You can join us live, or choose to watch later.

Watch on YouTube

Watch on Facebook

Services in our buildings

We are currently holding weekly services in Holy Trinity Church and Eglwys Llanychaearn. There is no need to book in advance. Booking will be essential for attending services in St. Anne's Church and St. Michael's Church when they reopen. You will be able to do this on ChurchSuite, or by e-mailing office@stmikes.net, or phoning 01970 617184.

Hwyrol Weddi

Eglwys y Santes Fair are holding a service of Hwyrol Weddi every Sunday at 5pm on Zoom. Please visit Eglwys Fair Ar-lein for more information. A very warm welcome to Welsh speakers of all abilities.

The Six

St. Michael's Church are holding an evening service every Sunday night at 6pm on YouTube and Facebook. Please visit #StMikesOnline for more details.

Morning Prayer

St. Michael's Church are holding a short service of Morning Prayer every Tuesday at 9:15am on Facebook. Please visit #StMikesOnline for more details.

Wednesday Communion

Communion services are held on Zoom, or in some of the ministry area's church buildings, every Wednesday. For more details please contact office@stmikes.net.

Traditional Morning Prayer

Holy Trinity Church are holding a traditional service of Morning Prayer every Thursday at 9:15am on Facebook. Please visit Holy Trinity's Facebook page to join the service.


Churches

Follow the links below for the latest news from our churches.

Eglwys y Santes Fair

Eglwys Llanychaearn

St. Anne's Church

St. Michael's Church

Holy Trinity Church


Giving

Please consider giving financially to support the ministry of our churches. Every contribution is much valued.

Tithe.ly - click the "give to" menu to choose a church from the list

Gift Direct