Croeso

Croeso cynnes iawn i borth newyddion Eglwys y Santes Fair, Aberystwyth.

Pwy ydym ni?

Eglwys Gymraeg yng nghanol tref Aberystwyth sy'n perthyn i'r Eglwys yng Nghymru ydym ni. Bodolwn i ddathlu ac i rannu'r newyddion da am Iesu Grist.


Gwasanaethau

Cadwch mewn cysylltiad

Calendr a hysbysiadau

O'r Beibl

Adnoddau Cristnogol

Rhoi

Cysylltwch â ni

Ein lleoliad


Gwasanaethau

Ymunwch â ni am wasanaethau ar-lein ac yn ein hadeilad.

Gwasanaeth yn ein hadeilad

Bwriadir cynnal gwasanaeth yn adeilad yr eglwys ar yr 22ain o Dachwedd am 9:45yb. Mae gofod yn gyfyngedig felly rhaid archebu tocyn o flaen llaw. Gallwch wneud hyn ar ChurchSuite, neu drwy e-bostio swyddfa@stmikes.net, neu ffonio 01970 617184.

Map o leoliad yr eglwys

Gwasanaeth Unedig

Mae eglwysi Ardal Weinidogaeth Aberystwyth yn darlledu gwasanaeth unedig bob dydd Sul am 11yb. Dilynwch y ddolen isod i ganfod sut i wylio'r gwasanaeth diweddaraf.

Ardal Weinidogaeth Aberystwyth

Hwyrol Weddi

Ymunwch â ni am wasanaeth Hwyrol Weddi ar Zoom am 5yh bob nos Sul. Bydd angen cyfrifiadur neu liniadur sydd â chamera a meic arno, neu gallech chi ddefnyddio ffôn clyfar neu ddyfais tabled. Croeso i chi ymuno o 4:45yp ymlaen.

Ymuno â’r gwasanaeth (cyfrinair: 1588)

Os na allwch chi ymuno ar-lein, gallech chi ymuno ar y ffôn ar 0203 051 2874, gan ddefnyddio'r cod cwrdd 964 3320 1895, wedyn gwasgu'r allwedd '#'. Cofiwch y bydd cost i’r alwad, a fydd yn amrywio fesul cwmni.


Cadwch mewn cysylltiad

Y diweddaraf o'n heglwys a'r ardal weinidogaeth.

Newyddlen Eglwys y Santes Fair (25ain o Hydref)

Calendr a hysbysiadau

EglwysFair ar Facebook

EglwysFair ar Twitter

• ChurchSuite: mewngofnodi / creu cyfrif

Ardal Weinidogaeth Aberystwyth


Calendr a hysbysiadau

Gweithgareddau, digwyddiadau, newyddion, a mwy...

Helô fyfyrwyr!

Croeso i Eglwys y Santes Fair. Gwelir uchod wybodaeth am ein gwasanaethau. Beth am ymuno ag Undeb Cristnogol Cymraeg Aberystwyth, os nad ydych wedi gwneud hynny'n barod, hefyd?

Gweddïo yn y Deyrnas

Ymunwch â ni am gyfnod byr o weddi am 8 o'r gloch bob bore a nos, o'r 3ydd i'r 29ain o Dachwedd. Bydd yn gyfle i ddiolch gyda’n gilydd, dirnad ewyllys Duw ar ein cyfer, a gweddïo dros y rhai mewn angen.

Mwy o fanylion

Mynychu'r cwrdd boreol

Mynychu'r cwrdd hwyrol

Noson y Cwis Mawr

Nos Sadwrn y 14eg o Dachwedd am 7:30yh, bydd eglwysi ledled y DU yn ymuno gyda'i gilydd i gynnal Noson y Cwis Mawr i gefnogi elusen Tearfund. Bydd ein hardal weinidogaeth yn ymuno â nhw! Cysylltwch â sion.meredith1@btinternet.com os oes gennych chi ddiddordeb mewn cymryd rhan. Bydd y cwis yn ddwyieithog, a bydd yn cael ei gynnal ar Zoom.


O'r Beibl

Bydd drugarog wrthyf, O Dduw, bydd drugarog wrthyf, oherwydd ynot ti yr wyf yn llochesu; yng nghysgod dy adenydd y mae fy lloches nes i'r stormydd fynd heibio. Salm 57:1 (BCND)


Adnoddau Cristnogol

Efallai y bydd y rhain o ddefnydd wrth i chi addoli adref a/neu gyda'r teulu.

Amrywiol

Toreth o adnoddau Cristnogol

Addoliad

Rhestr chwarae o emynau a chaneuon Cristnogol

Cariad Mawr Duw: caneuon addoli i blant


Rhoi

Mae modd i chi gefnogi gwaith yr eglwys yn ariannol trwy ddilyn y dolenni isod. Rydym yn gwerthfawrogi pob cyfraniad.

Tithe.ly - cliciwch ar y ddewislen "give to" i ddewis ein heglwys

Rhoi yn Syth


Cysylltwch â ni

Gallwch gysylltu â ni mewn amryw o ffyrdd:

01970 617184 (ffôn)

eglwysfair@gmail.com

Facebook

Twitter


Ein lleoliad

Eglwys y Santes Fair, Y Lôn Gefn, Aberystwyth, SY23 1QE.